DOBRO DOŠLI

Ovaj sadržaj možete pronaći u menadžeru sadržaja - prvi alat levo blog

Ovaj sadržaj je postavljen kao modul, nije objavljen pa neće biti izlistan u pregledu kategorije ili blogu.

Ovo dugme je link

Link može biti prikazan kao dugme ako mu podešavanju odaberete željenu klasu.

Link kao dugme

SADRŽAJI I MODULI!

Moduli su pisani sadržaji koji nisu objavljeni. Ukoliko sadržaj objavite on će biti prikazan i u blogu (dinamički sadržaji). Bilo koji pisani sadržaj možete postaviti na bilo koju poziciju u dizajneru. On će tada biti prikazan kao statički sadržaj na tom mestu. Pored modula postoje više mogućnosti za postavljanje sadržaja na statičko mesto na sajtu i te mogućnosti su date u dizajneru.

Copyright © 2017 MyCompany Inc. All rights reserved.